RFT 254114 - Inhuur Perceel 7 Gebouw & Infrastructuur

Buyer: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Project: DAS Inhuur Perceel 7 Gebouw & Infrastructuur
Package: Inhuur Perceel 7 Gebouw & Infrastructuur
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Algemeen
A1
Belangrijke instructie:

Het Dynamisch aankoopsysteem bestaat uit diverse percelen en ieder perceel heeft dezelfde hoofdstukken “Algemeen” en “Voorwaarden & Uitsluitingsgronden”. Heeft u voor een ander perceel deze delen al eerder ingevuld en opgeslagen in CTM, dan worden uw antwoorden inclusief documenten automatisch opgehaald.

NB: Controleer of alle antwoorden en documenten wederom van toepassing zijn.
A2.7
Over Perceel 7 Gebouw & Infrastructuur:

De afdeling GSI is verantwoordelijk voor het technisch beheer (onderhoud, vervanging en ver-/nieuwbouw) van onze gebouwen, elektrotechnische en werktuigkundige gebouw-gebonden installaties, bijbehorende kabelinfrastructuren en terreinen. En daarmede waarborgt G&I de continuïteit van deze onder haar verantwoording vallende gebouwen, (vitale) elektrotechnische en werktuigkundige gebouw-gebonden installaties en bijbehorende (kabel)infrastructuren en terreinen.
A3
Documenten:
Alle documenten die LVNL beschikbaar heeft gemaakt, zijn te vinden bij het onderdeel 'Download documenten' op de vorige pagina.
A4
Nota van Inlichtingen:
Vragen voor de Nota van Inlichtingen kunnen doorlopend ingediend worden door middel van de Vragenmodule. We streven ernaar om de binnengekomen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Alle andere correspondentie (inclusief ontvangstbevestiging en andere vermeldingen) dient verzonden te worden via 'Berichten' op CTM. De contactpersoon wordt automatisch geselecteerd.
Voorwaarden & Uitsluitingsgronden
V1
Door het aanmelden voor het Dynamisch aankoopsysteem van LVNL gaat u zonder voorbehoud akkoord met de volgende documenten:
• Selectieleidraad – Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland v1.0;
• Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 - ARVODI-2016;
• Concept Modelovereenkomst LVNL: wordt gebruikt bij het inhuren van een zzp'er (LVNL - zzp'er);
• Concept overeenkomst third party LVNL: wordt gebruikt bij het inhuren van een zzp'er via Opdrachtnemer (LVNL-Opdrachtnemer-
zzp'er);
• Concept overeenkomst DAS: wordt gebruikt bij het inhuren van een bij Opdrachtnemer in dienst zijnde medewerker,
gedetacheerde. (LVNL-Opdrachtnemer);
• Checklist inhuur ZZP;
• LVNL verklaring_omtrent_Geheimhouding_en_Integriteit 1.0.
Akkoord
Niet akkoord
V2
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

LVNL hanteert de volgende uitsluitingsgronden bij de onderhavige aanbesteding:
• de verplichte uitsluitingsgronden zoals genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
• de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals genoemd in het UEA voor zover de LVNL deze uitsluitingsgronden heeft aangekruist.
Door invulling en ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, verklaart u dat geen van de voor deze aanbesteding geldende uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn dan wel dat u meent dat u heeft bewezen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om uw betrouwbaarheid aan te tonen.

U dient in de map bij deze vraag het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA te uploaden. Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg het document toe
Nee, ik voeg geen document toe
V3
Combinatie en onderaanneming.

Indien u in combinatie aanmeld, dienen alle combinantleden afzonderlijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te dienen.

Indien u een beroep doet op een onderaannemer voor het voldoen aan gestelde eisen ten aanzien van financieel/economische draagkracht dan wel technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, dient u voor elke onderaannemer een afzonderlijk UEA-formulier met de informatie die wordt gevraagd in deel II, afdelingen A en B en deel III in te dienen bij uw Aanmelding. U dient het UEA van een onderaannemer te uploaden als antwoord op deze vraag.

Indien u geen beroep doet op de draagkracht van (een) derde(n) om te voldoen aan de gestelde eisen - maar wél voornemens bent (een) derde(n) in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht - dient u in uw Aanmelding te vermelden welk gedeelte van de opdracht u voornemens bent in onderaanneming te geven en welke onderaannemer(s) u voorstelt. U dient bij Aanmelding voor deze derde(n) een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument met de informatie die wordt gevraagd in deel II, Afdelingen A en B en deel III te overleggen of de gegevens zoals bedoeld in artikel 2.79 lid 2 sub a t/m c Aanbestedingswet 2012 te overleggen.
Ja, ik voeg documenten toe
Niet van toepassing
V4
Beroep op draagkracht derde(n).

Indien u een beroep doet op de draagkracht van (een) derde(n) dient u de Verklaring 'Beroep Economische/financiële draagkracht derde' en/of 'Verklaring Beroep technische en beroepsbekwaamheid derde' in de map bij deze vraag te uploaden.
Ja, ik voeg documenten toe
Niet van toepassing
V5
GVA.

Ter verificatie van de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgronden dient u in de map bij deze vraag een geldig 'Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)' te uploaden. Het document dient, vanaf het tijdstip van Aanmelding, niet ouder dan 2 jaar te zijn.

Indien de Gegadigde een combinatie is, dan dienen alle combinantleden de betreffende bewijsstukken direct bij Aanmelding te overleggen.

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
V6
Uittreksel handelsregister.

Ter verificatie van de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgronden dient u in de map bij deze vraag een geldig ‘uittreksel handelsregister' te uploaden. Het document dient, vanaf het tijdstip van Aanmelding, niet ouder dan 6 maanden te zijn.

Indien de Gegadigde een combinatie is, dan dienen alle combinantleden de betreffende bewijsstukken direct bij Aanmelding te overleggen.

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
V7
Verklaring Belastingdienst.

Ter verificatie van de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgronden dient u in de map bij deze vraag een geldig ‘Verklaring Belastingdienst' te uploaden. Het document dient, vanaf het tijdstip van Aanmelding, niet ouder dan 6 maanden te zijn.

Indien de Gegadigde een combinatie is, dan dienen alle combinantleden de betreffende bewijsstukken direct bij Aanmelding te overleggen.

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
Geschiktheidseisen
G1
U dient in de map bij deze vraag een kopie van een geldig polis blad te uploaden.

Gegadigde dient voldoende verzekerd te zijn tegen zowel beroeps- als bedrijfsrisico's. Het verzekerde bedrag dient een minimale dekking te hebben van € 250.000,- per gebeurtenis (met een maximum van €
1.000.000,- per jaar), voor beroeps- c.q. bedrijfsrisico's. Met de ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument stelt Gegadigde dat hij aan de hiervoor gestelde eis(en) voldoet. Hiertoe volstaat een kopie van het verzekeringscertificaat. In geval van Aanmelding door een Combinatie, dient iedere combinant afzonderlijk te voldoen aan de vereisten met betrekking tot bovengenoemde Geschiktheidseis.

Ter verificatie dat de Gegadigde afdoende verzekerd is inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient u een kopie van een geldig polis blad beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 250.000,- per gebeurtenis (met een maximum van € 1.000.000,- per jaar), voor beroeps- c.q. bedrijfsrisico’s bij uw aanmelding in te dienen.

Voor wat betreft de beroepsaansprakelijkheid behoudt LVNL zich het recht voor om per Opdracht te bepalen (in het Beschrijvend document) of er een hogere verzekerde waarde van toepassing is.

Het niet toevoegen van een kopie van een geldig polis blad kan leiden tot uitsluiting van
deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
P7.1
U dient in de map bij deze vraag het ingevulde referentieformulier te uploaden.

Gegadigde beschikt over ten minste één relevante referentieopdracht waaruit ervaring binnen het domein gebouw & Infrastructuur blijkt met werkzaamheden als Engineer (kabelinfra), Installatietechnicus (kabelinfra, Electro, Werktuigbouw, Bouw), Planning Coördinator, Risicomanager Werken of Toetsingsadviseur Werken uitgevoerd voor een periode van ten minste 9 maanden aaneengesloten, die in de afgelopen drie jaar teruggerekend vanaf de sluitingsdatum van de Aanmelding is verricht. De gerealiseerde waarde van de referentieopdracht is ten minste € 35.000,- en is uitgevoerd bij een referent met de volgende kenmerken:

• Een organisatie met complexe operationele 24/7-omgeving;

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg het document toe
Nee, ik voeg geen document toe
P7.2
U dient in de map bij deze vraag uw Curriculum Vitae te uploaden.

U heeft als leverancier één of meer kandidaten in dienst die voldoen aan het volgende profiel:
• Afgeronde MBO-, HBO- of WO opleiding in de richtingen Datacommunicatie/ Technische Informatica, Werktuigbouw, Elektra/Elektronica, Bouwkunde of Bekabeling;
• Minimaal 5 jaar gedegen kennis en werkervaring in een soortgelijke functie t.b.v. aanleg/technisch beheer (vervanging, onderhoud, reparatie, conditiebewaking) van:
- gebouwen en bijbehorende terreinen ter waarborging continue beschikbaarheid binnen een semi-industriële 24/7-kantooromgeving en/of
- van elektrotechnische gebouw-gebonden installaties ter waarborging continue beschikbaarheid binnen een semi-industriële 24/7-kantooromgeving en/of
- van werktuigkundige gebouw-gebonden installaties ter waarborging continue beschikbaarheid binnen een semi-industriële 24/7-kantooromgeving en/of
- van Binnen- en/of Buitenkabelinfrastructuren ter waarborging continue beschikbaarheid binnen een semi-industriële 24/7-kantooromgeving.
• Aantoonbaar ervaring in het instrueren, begeleiden en controleren van aannemers/installateurs bij de uitvoering van hun (regie)werkzaamheden en draagt zelf zorg voor de operationele voorbereiding hiervan en/of voert de installatie-activiteiten waar nodig zelf uit;
• Brengt kennis/kunde in m.b.t. technische ontwerpen en werkaanpak bij aanleg/technisch beheer van:
- gebouwen en overlegt hiertoe met collega Engineers en/of
- elektrotechnische installaties en overlegt hiertoe met collega Engineers en/of
- werktuigkundige installaties en overlegt hiertoe met collega Engineers en/of
- Kabelinfrastructuren en overlegt hiertoe met collega Engineers.
• Ervaring met GebouwBeheersSystemen (GBS) en/of kabel-administratiesystemen, afhandeling Klic-meldingen en verhelpen van storingen en deelname aan consignatiedienst;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Het niet toevoegen van een Curriculum Vitae kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg het document toe
Nee, ik voeg geen document toe