RFT 254120 - Inhuur Perceel 13 Communicatie

Buyer: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Project: DAS Inhuur Perceel 13 Communicatie
Package: Inhuur Perceel 13 Communicatie
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Algemeen
A1
Belangrijke instructie:

Het Dynamisch aankoopsysteem bestaat uit diverse percelen en ieder perceel heeft dezelfde hoofdstukken “Algemeen” en “Voorwaarden & Uitsluitingsgronden”. Heeft u voor een ander perceel deze delen al eerder ingevuld en opgeslagen in CTM, dan worden uw antwoorden inclusief documenten automatisch opgehaald.

NB: Controleer of alle antwoorden en documenten wederom van toepassing zijn.
A2.13
Over Perceel 13 Communicatie:

De afdeling Customer Relations & Communications (CRC) is aan de ene kant verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de diverse stakeholders en aan de andere kant voor de in- en externe communicatie. Ook de centrale klachtencoördinatie maakt deel uit van deze afdeling. De afdeling werkt zoveel mogelijk proactief, zorgt voor verbinding met de omgeving, bevordert dialoog en begrip, haalt de buitenwereld binnen, profileert en positioneert LVNL. Ook fungeert de afdeling als klankbord en geweten, bewaakt de kwaliteit van communicatie, scant issues en onderhoudt intensief de relatie met stakeholders en media en reageert en anticipeert daarop.
A3
Documenten:
Alle documenten die LVNL beschikbaar heeft gemaakt, zijn te vinden bij het onderdeel 'Download documenten' op de vorige pagina.
A4
Nota van Inlichtingen:
Vragen voor de Nota van Inlichtingen kunnen doorlopend ingediend worden door middel van de Vragenmodule. We streven ernaar om de binnengekomen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Alle andere correspondentie (inclusief ontvangstbevestiging en andere vermeldingen) dient verzonden te worden via 'Berichten' op CTM. De contactpersoon wordt automatisch geselecteerd.
Voorwaarden & Uitsluitingsgronden
V1
Door het aanmelden voor het Dynamisch aankoopsysteem van LVNL gaat u zonder voorbehoud akkoord met de volgende documenten:
• Selectieleidraad – Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland v1.0;
• Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 - ARVODI-2016;
• Concept Modelovereenkomst LVNL: wordt gebruikt bij het inhuren van een zzp'er (LVNL - zzp'er);
• Concept overeenkomst third party LVNL: wordt gebruikt bij het inhuren van een zzp'er via Opdrachtnemer (LVNL-Opdrachtnemer-
zzp'er);
• Concept overeenkomst DAS: wordt gebruikt bij het inhuren van een bij Opdrachtnemer in dienst zijnde medewerker,
gedetacheerde. (LVNL-Opdrachtnemer);
• Checklist inhuur ZZP;
• LVNL verklaring_omtrent_Geheimhouding_en_Integriteit 1.0.
Akkoord
Niet akkoord
V2
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

LVNL hanteert de volgende uitsluitingsgronden bij de onderhavige aanbesteding:
• de verplichte uitsluitingsgronden zoals genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
• de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals genoemd in het UEA voor zover de LVNL deze uitsluitingsgronden heeft aangekruist.
Door invulling en ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, verklaart u dat geen van de voor deze aanbesteding geldende uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn dan wel dat u meent dat u heeft bewezen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om uw betrouwbaarheid aan te tonen.

U dient in de map bij deze vraag het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA te uploaden. Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg het document toe
Nee, ik voeg geen document toe
V3
Combinatie en onderaanneming.

Indien u in combinatie aanmeld, dienen alle combinantleden afzonderlijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te dienen.

Indien u een beroep doet op een onderaannemer voor het voldoen aan gestelde eisen ten aanzien van financieel/economische draagkracht dan wel technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, dient u voor elke onderaannemer een afzonderlijk UEA-formulier met de informatie die wordt gevraagd in deel II, afdelingen A en B en deel III in te dienen bij uw Aanmelding. U dient het UEA van een onderaannemer te uploaden als antwoord op deze vraag.

Indien u geen beroep doet op de draagkracht van (een) derde(n) om te voldoen aan de gestelde eisen - maar wél voornemens bent (een) derde(n) in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht - dient u in uw Aanmelding te vermelden welk gedeelte van de opdracht u voornemens bent in onderaanneming te geven en welke onderaannemer(s) u voorstelt. U dient bij Aanmelding voor deze derde(n) een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument met de informatie die wordt gevraagd in deel II, Afdelingen A en B en deel III te overleggen of de gegevens zoals bedoeld in artikel 2.79 lid 2 sub a t/m c Aanbestedingswet 2012 te overleggen.
Ja, ik voeg documenten toe
Niet van toepassing
V4
Beroep op draagkracht derde(n).

Indien u een beroep doet op de draagkracht van (een) derde(n) dient u de Verklaring 'Beroep Economische/financiële draagkracht derde' en/of 'Verklaring Beroep technische en beroepsbekwaamheid derde' in de map bij deze vraag te uploaden.
Ja, ik voeg documenten toe
Niet van toepassing
V5
GVA.

Ter verificatie van de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgronden dient u in de map bij deze vraag een geldig 'Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)' te uploaden. Het document dient, vanaf het tijdstip van Aanmelding, niet ouder dan 2 jaar te zijn.

Indien de Gegadigde een combinatie is, dan dienen alle combinantleden de betreffende bewijsstukken direct bij Aanmelding te overleggen.

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
V6
Uittreksel handelsregister.

Ter verificatie van de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgronden dient u in de map bij deze vraag een geldig ‘uittreksel handelsregister' te uploaden. Het document dient, vanaf het tijdstip van Aanmelding, niet ouder dan 6 maanden te zijn.

Indien de Gegadigde een combinatie is, dan dienen alle combinantleden de betreffende bewijsstukken direct bij Aanmelding te overleggen.

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
V7
Verklaring Belastingdienst.

Ter verificatie van de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgronden dient u in de map bij deze vraag een geldig ‘Verklaring Belastingdienst' te uploaden. Het document dient, vanaf het tijdstip van Aanmelding, niet ouder dan 6 maanden te zijn.

Indien de Gegadigde een combinatie is, dan dienen alle combinantleden de betreffende bewijsstukken direct bij Aanmelding te overleggen.

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
Geschiktheidseisen
G1
U dient in de map bij deze vraag een kopie van een geldig polis blad te uploaden.

Gegadigde dient voldoende verzekerd te zijn tegen zowel beroeps- als bedrijfsrisico's. Het verzekerde bedrag dient een minimale dekking te hebben van € 250.000,- per gebeurtenis (met een maximum van €
1.000.000,- per jaar), voor beroeps- c.q. bedrijfsrisico's. Met de ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument stelt Gegadigde dat hij aan de hiervoor gestelde eis(en) voldoet. Hiertoe volstaat een kopie van het verzekeringscertificaat. In geval van Aanmelding door een Combinatie, dient iedere combinant afzonderlijk te voldoen aan de vereisten met betrekking tot bovengenoemde Geschiktheidseis.

Ter verificatie dat de Gegadigde afdoende verzekerd is inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient u een kopie van een geldig polis blad beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 250.000,- per gebeurtenis (met een maximum van € 1.000.000,- per jaar), voor beroeps- c.q. bedrijfsrisico’s bij uw aanmelding in te dienen.

Voor wat betreft de beroepsaansprakelijkheid behoudt LVNL zich het recht voor om per Opdracht te bepalen (in het Beschrijvend document) of er een hogere verzekerde waarde van toepassing is.

Het niet toevoegen van een kopie van een geldig polis blad kan leiden tot uitsluiting van
deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg een document toe
Nee, ik voeg geen document toe
P13.1
U dient in de map bij deze vraag het ingevulde referentieformulier te uploaden.

Gegadigde beschikt over ten minste één relevante referentieopdracht waaruit ervaring binnen het domein Communicatie blijkt met werkzaamheden als (piket)woordvoerder, communicatieadviseur of Account-/issuemanager uitgevoerd voor een periode van ten minste 9 maanden aaneengesloten, die in de afgelopen drie jaar teruggerekend vanaf de sluitingsdatum van de Aanmelding is verricht. De gerealiseerde waarde van de referentieopdracht is ten minste € 35.000,- en is uitgevoerd bij een referent met de volgende kenmerken:
• Een hoog-technische omgeving en een gedreven projectorganisatie en-
• Een politiek en bestuurlijk complexe organisatie.

Het niet toevoegen van een geldig en/of rechtsgeldig ondertekend document kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg het document toe
Nee, ik voeg geen document toe
P13.2
U dient in de map bij deze vraag uw Curriculum Vitae te uploaden.

U heeft als leverancier één of meer kandidaten in dienst die voldoen aan het volgende profiel:
• Afgeronde HBO- of WO opleiding in communicatie of journalistiek, Bestuurskunde, Politicologie;
• Aantoonbare ervaring als (piket)woordvoerder, communicatieadviseur of Account-/issuemanager bij een politiek en bestuurlijk complexe organisatie;
• Aantoonbare ervaring binnen een hoog-technische omgeving en een gedreven projectorganisatie;
• Inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijk-economische verhoudingen;
• In staat zijn complexe informatie op een aantrekkelijke wijze te verwoorden;
• Netwerk binnen de journalistiek-, politiek-, bestuurlijke- en/of luchtvaartsector;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Het niet toevoegen van een Curriculum Vitae kan leiden tot uitsluiting van deelname het Dynamisch aankoopsysteem Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, ik voeg het document toe
Nee, ik voeg geen document toe