Social and other specific services – public contracts

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 21/10/2019

Expire date: 01/07/2024

External Reference: 4b5dc55328580e9edb0bdbdbf6e37d4a

TED Reference: 2019/S 207-505929

Social and other specific services – public contracts

Cached Version

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)

Naam en adressen

Toelatingsprocedure sociaal domein Centraal Gelderland
000111000
Postbus 2100
Arnhem
6802 CC
NL
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
Telefoon: +31 267029700
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.inkoopsdcg.nl

I.2)

Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)

Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252913&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres:  
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
het hierboven vermelde adres
I.4)

Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie
I.5)

Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)

Omvang van de aanbesteding

II.1.1)

Benaming

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
II.1.2)

CPV-code hoofdcategorie

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.1.3)

Type opdracht

Diensten
II.1.4)

Korte beschrijving

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland verzorgt de inkoop van Wmo zorg, Jeugdhulp, Activerend Werk, Beschermd Wonen voor en met 11 Gelderse gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
Dit betreft een inkoopsysteem, waaronder een semi open procedure wordt gevoerd, géén aanbestedingsprocedure, waarmee de Aanbestedingswet 2012 dan ook niet van toepassing is.
II.1.5)

Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 0.01  EUR
II.1.6)

Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor  alle percelen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Algemeen
Perceel nr.:  1
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Deze inkoop beschrijft de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering wenst te geven aan de Wmo zorg en Jeugdhulp. De opdrachtgever van de opdracht is de regio Centraal Gelderland, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Wageningen en Lingewaard.
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 0.01  EUR
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Activerend werk
Perceel nr.:  2
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Activerend werk bestaat uit het aanbieden van passende werkzaamheden inclusief de bijbehorende begeleiding, waardoor cliënten een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Wanneer de cliënt zich kan ontwikkelen naar een volgende trede op de participatieladder omvat Activerend werk ook de begeleiding van het traject dat de cliënt hiervoor moet doorlopen. De mate van begeleiding is afhankelijk van de positie van de cliënt op de participatieladder.
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 0.01  EUR
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Begeleiding
Perceel nr.:  3
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Begeleiding is gericht op het vergroten/ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Indien dit niet meer mogelijk is, zal ambulante begeleiding zich richten op het stabiliseren en voorkomen van verdere terugval in de zelfredzaamheid. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om zelfstandiger in de maatschappij te staan.
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 0.01  EUR
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Groepsbegeleiding
Perceel nr.:  4
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Deze inkoop beschrijft de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering wenst te geven aan de Wmo zorg en Jeugdhulp. De opdrachtgever van de opdracht is de regio Centraal Gelderland, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Wageningen en Lingewaard.
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Behandeling
Perceel nr.:  5
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Onder behandeling valt alle gecontracteerde jeugdhulp die gericht is op een methodische aanpak van ontwikkelings- en gedragsproblematiek van cliënten in de context van het netwerk (voorheen J&O, (dag)behandeling LVB en VG en jeugd GGZ).
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Beschermd wonen
Perceel nr.:  6
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Deze inkoop beschrijft de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering wenst te geven aan de Wmo zorg en Jeugdhulp. De opdrachtgever van de opdracht is de regio Centraal Gelderland, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Wageningen en Lingewaard.
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 0.01  EUR
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Jeugdbescherming
Perceel nr.:  7
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er altijd jeugdbescherming en jeugdreclassering van goede kwaliteit beschikbaar zijn. Gemeenten willen toekomstbestendige Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die meebewegen in de transformatie, zoeken naar innovatie en openstaan voor de vraag van gemeenten. De GI’s beschikken over specifieke expertise ten aanzien van de veiligheid van kinderen. Die expertise kan op meerdere plekken in het lokale, sociale domein worden ingezet.
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 0.01  EUR
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Huishoudelijke ondersteuning
Perceel nr.:  8
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Cliënten blijven steeds langer thuis wonen. Om deze zelfstandigheid te handhaven dan wel te bevorderen, kan huishoudelijke ondersteuning worden ingezet.
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 0.01  EUR
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)

Voorwaarden voor deelneming

III.2)

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)

Beschrijving

IV.1.11)

Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure

Gunningscriteria zijn op deze inkoop niet van toepassing (Open House).
IV.2)

Administratieve inlichtingen

IV.2.2)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling

Datum:  3-2-2020
Plaatselijke tijd:  12:00
IV.2.4)

Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

[Language_NL]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4)

Beroepsprocedures

VI.4.1)

Beroepsinstantie

Rechtbank Gelderland
Postbus 9008
Arnhem
6008 EM
NL