Contract award notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 19/10/2020

External Reference: 00a73de4def53a4dd4cefd416d173b48

TED Reference: 2020/S 207-505108

Contract award notice

Cached Version

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)

Naam en adressen

Toelatingsprocedure sociaal domein Centraal Gelderland
000111000
Postbus 2100
Arnhem
6802 CC
NL
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
Telefoon: +31 267029700
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.inkoopsdcg.nl

I.2)

Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)

Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie
I.5)

Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)

Omvang van de aanbesteding

II.1.1)

Benaming

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
II.1.2)

CPV-code hoofdcategorie

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.1.3)

Type opdracht

Diensten
II.1.4)

Korte beschrijving

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland verzorgt de inkoop van Wmo zorg, Jeugdhulp, Activerend Werk, Beschermd Wonen voor en met 11 Gelderse gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
Dit betreft een inkoopsysteem, waaronder een semi open procedure wordt gevoerd, géén aanbestedingsprocedure, waarmee de Aanbestedingswet 2012 dan ook niet van toepassing is.
II.1.6)

Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja
II.1.7)

Totale waarde van de aanbesteding

Waarde zonder btw:  0.01  EUR
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Algemeen
Perceel nr.:  1
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Deze inkoop beschrijft de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering wenst te geven aan de Wmo zorg en Jeugdhulp. De opdrachtgever van de opdracht is de regio Centraal Gelderland, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Wageningen en Lingewaard.
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Activerend werk
Perceel nr.:  2
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Activerend werk bestaat uit het aanbieden van passende werkzaamheden inclusief de bijbehorende begeleiding, waardoor cliënten een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Wanneer de cliënt zich kan ontwikkelen naar een volgende trede op de participatieladder omvat Activerend werk ook de begeleiding van het traject dat de cliënt hiervoor moet doorlopen. De mate van begeleiding is afhankelijk van de positie van de cliënt op de participatieladder.
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Begeleiding
Perceel nr.:  3
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Begeleiding is gericht op het vergroten/ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Indien dit niet meer mogelijk is, zal ambulante begeleiding zich richten op het stabiliseren en voorkomen van verdere terugval in de zelfredzaamheid. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om zelfstandiger in de maatschappij te staan.
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Groepsbegeleiding
Perceel nr.:  4
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Deze inkoop beschrijft de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering wenst te geven aan de Wmo zorg en Jeugdhulp. De opdrachtgever van de opdracht is de regio Centraal Gelderland, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Wageningen en Lingewaard.
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Behandeling
Perceel nr.:  5
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Onder behandeling valt alle gecontracteerde jeugdhulp die gericht is op een methodische aanpak van ontwikkelings- en gedragsproblematiek van cliënten in de context van het netwerk (voorheen J&O, (dag)behandeling LVB en VG en jeugd GGZ).
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Beschermd wonen
Perceel nr.:  6
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Deze inkoop beschrijft de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering wenst te geven aan de Wmo zorg en Jeugdhulp. De opdrachtgever van de opdracht is de regio Centraal Gelderland, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Wageningen en Lingewaard.
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Jeugdbescherming
Perceel nr.:  7
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er altijd jeugdbescherming en jeugdreclassering van goede kwaliteit beschikbaar zijn. Gemeenten willen toekomstbestendige Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die meebewegen in de transformatie, zoeken naar innovatie en openstaan voor de vraag van gemeenten. De GI’s beschikken over specifieke expertise ten aanzien van de veiligheid van kinderen. Die expertise kan op meerdere plekken in het lokale, sociale domein worden ingezet.
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming

Huishoudelijke ondersteuning
Perceel nr.:  8
II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

85300000  -  Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL22 -  Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:  
6802 CC Arnhem
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Cliënten blijven steeds langer thuis wonen. Om deze zelfstandigheid te handhaven dan wel te bevorderen, kan huishoudelijke ondersteuning worden ingezet.
II.2.5)

Gunningscriteria

De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium  -  Naam:  Open house  /  Weging:  100
Prijs  -  Weging:  0
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)

Beschrijving

IV.1.1)

Type procedure

Openbare procedure
IV.1.3)

Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA : neen
IV.2)

Administratieve inlichtingen

IV.2.1)

Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-505929

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1

Benaming: Algemeen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  414
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2

Benaming: Activerend werk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  90
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3

Benaming: Begeleiding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  257
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4

Benaming: Groepsbegeleiding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5

Benaming: Behandeling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  179
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6

Benaming: Beschermd wonen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  29
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7

Benaming: Jeugdbescherming

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8

Benaming: Huishoudelijke ondersteuning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)

Gunning van een opdracht

V.2.1)

Datum van de sluiting van de overeenkomst

1-7-2020
V.2.2)

Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers :  neen
V.2.3)

Naam en adres van de contractant

www.inkoopsdcg.nl (My Lex)
Westervoort
NL
NUTS-code:  NL22 -  Gelderland

De contractant is een mkb-bedrijf : neen
V.2.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel:  0.01  EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)

Nadere inlichtingen

Op de Website van Inkoopsdcg: www.inkoopsdcg.nl
staat onder Inkoop, overzicht aanbieders een link naar My-Lex.
In My-Lex zijn alle gecontracteerde aanbieder te vinden per zorgvorm en product.
Voor de semi open procedure zijn in het totaal 414 aanbieders gecontracteerd.
Per perceel:
- Activerend werk 90
- Begeleiding 257
- Groepsbegeleiding 88
- Behandeling 179
- Beschermd wonen 29
- Jeugdbescherming 4
- Huishoudelijke ondersteuning 26
Aanbieders kunnen op verschillende percelen zijn gecontracteerd.
VI.4)

Beroepsprocedures

VI.4.1)

Beroepsinstantie

Rechtbank Gelderland
Postbus 9008
Arnhem
6008 EM
NL