Contract notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 18/03/2021

Expire date: 19/03/2025

External Reference: df7e2a8b719aede4c762543aa128912c

TED Reference: 2021/S 057-144417

Contract notice

Cached Version

Aankondiging van een opdracht

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)

Naam en adressen

Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
32142157
Journaalplein 1
Hilversum
1217ZK
NL
Contactpersoon: Rikkert Wulffraat
Telefoon: +31 356779222
E-mail: das@nos.nl
NUTS-code:  NL -  NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nos.nl

I.3)

Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296268&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres:  
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
het hierboven vermelde adres
I.4)

Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling
I.5)

Hoofdactiviteit

Andere activiteit:  Publieke omroep

Afdeling II: Voorwerp

II.1)

Omvang van de aanbesteding

II.1.1)

Benaming

DAS System Integrator Broadcast
Referentienummer:  CTM264878
II.1.2)

CPV-code hoofdcategorie

92200000  -  Radio- en televisiediensten
II.1.3)

Type opdracht

Diensten
II.1.4)

Korte beschrijving

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
II.1.5)

Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 6000000.00  EUR
II.1.6)

Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

92200000  -  Radio- en televisiediensten
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL -  NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:  
Hilversum, Den Haag
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
II.2.5)

Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 6000000.00  EUR
II.2.7)

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:  
Het DAS heeft een initiële looptijd van één (1) jaar. Deze periode kan verlengd worden met drie (3) maal een periode van maximaal één (1) jaar. De maximale looptijd is dus vier (4) jaar.
II.2.10)

Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)

Voorwaarden voor deelneming

III.1.2)

Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)

Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)

Beschrijving

IV.1.1)

Type procedure

Niet-openbare procedure
IV.1.3)

Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA : ja
IV.2)

Administratieve inlichtingen

IV.2.2)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:  19-3-2022
Plaatselijke tijd:  10:00
IV.2.4)

Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

[Language_NL]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)

Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:  neen
VI.2)

Inlichtingen over elektronische workflows

Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.4)

Beroepsprocedures

VI.4.1)

Beroepsinstantie

Rechtbank Den Haag
Den Haag
NL