Contract notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 08/12/2021

Expire date: 31/10/2022

External Reference: de1caa518268bd208ce9af6cd3995905

TED Reference: 2021/S 241-635616

Contract notice

Cached Version

Aankondiging van een opdracht

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)

Naam en adressen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
34367959
Stationsplein Zuid-West 1001
Schiphol-Oost
1117 CV
NL
Contactpersoon: Carla Dol
Telefoon: +31 204062438
NUTS-code:  NL -  NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lvnl.nl

I.3)

Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314836&B=CTMSOLUTIONLVNL
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres:  
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
het hierboven vermelde adres
I.4)

Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling
I.5)

Hoofdactiviteit

Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)

Omvang van de aanbesteding

II.1.1)

Benaming

DPS Training Organisation
Referentienummer:  CTM282441
II.1.2)

CPV-code hoofdcategorie

80500000  -  Opleidingsdiensten
II.1.3)

Type opdracht

Diensten
II.1.4)

Korte beschrijving

AIR TRAFFIC CONTROL THE NETHERLANDS (ATC-NL) has created the Dynamic Purchasing System (DPS) in accordance with the 2012 Public Procurement Act and the Tendering Regulation for the Utilities Sectors 2013 ('ARN2013' - Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013) to have a flexible route to market for education and training services for its (future) Air Traffic Controllers.
Scope of Supply
There are two Qualifications and suppliers can choose which Qualifications they wish to be part of. The Qualifications are:
1. Initial Training (Basic and Rating Training)
2. Additional Training (Remedial teaching)
There is no maximum or minimum number of suppliers within each Qualification and suppliers have the option to join the DPS at any time. Suppliers can apply to participate in any Qualification that is relevant to their business and there is no restriction on the number of Qualifications a supplier can be on.
II.1.6)

Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

80500000  -  Opleidingsdiensten
34962230  -  Opleiding voor luchtverkeersbegeleiding
II.2.3)

Plaats van uitvoering

NUTS-code:  NL -  NEDERLAND
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

AIR TRAFFIC CONTROL THE NETHERLANDS (ATC-NL) has created the Dynamic Purchasing System (DPS) in accordance with the 2012 Public Procurement Act and the Tendering Regulation for the Utilities Sectors 2013 ('ARN2013' - Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013) to have a flexible route to market for education and training services for its (future) Air Traffic Controllers.
Scope of Supply
There are two Qualifications and suppliers can choose which Qualifications they wish to be part of. The Qualifications are:
1. Initial Training (Basic and Rating Training)
2. Additional Training (Remedial teaching)
There is no maximum or minimum number of suppliers within each Qualification and suppliers have the option to join the DPS at any time. Suppliers can apply to participate in any Qualification that is relevant to their business and there is no restriction on the number of Qualifications a supplier can be on.
II.2.5)

Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.7)

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:  
24 maanden
II.2.10)

Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: neen
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)

Voorwaarden voor deelneming

III.1.2)

Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)

Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)

Beschrijving

IV.1.1)

Type procedure

Niet-openbare procedure
IV.1.3)

Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA : neen
IV.2)

Administratieve inlichtingen

IV.2.2)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:  1-12-2025
Plaatselijke tijd:  12:00
IV.2.4)

Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

[Language_NL]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)

Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:  neen
VI.4)

Beroepsprocedures

VI.4.1)

Beroepsinstantie

Rechtbank Haarlem
Haarlem
NL

VI.4.2)

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Haarlem
Haarlem
NL

VI.4.4)

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank Haarlem
Haarlem
NL